2020 m. vasario 17 d., pirmadienis

Padėka


Viešpaties žodis gaivina man širdį
Jojo klausytis- didi išmintis
Kas, jei ne Viešpats tą išmintį duoda
Kas, jei ne Jis skaito mūsų mintis?
Apie Tave aš skelbsiu per amžius
Tavo galybė- per amžius tvirta
Ir Halelujah skambės Tau lyg aidas
Tosios didybės, kur žmonių sukurta.

Aimana


Pasigailėk, Viešpatie, pasigailėk
skausmą ir nerimą noriu išliet
Viešpaties meilės noriu patirt
Tyliai sau verkt ir tyliai numirt.
Duoki, Valdove šiandien jėgų
Kad nepalūžčiau, nors man dar sunku
Išsivaduoti iš savo minčių
Atsiprašyti, ką įžeidžiau tų
Jėzau, neleiski sielai prapult
Mano gyvybei neleiski pražūt
Aš prisikelsiu su ryto aušra
Viešpaties meilė bus man šviesa.

Vedėjai


Miela vedėja mūsų Audrone
Rūpime jums kaip savo vaikai
Niekas negali šitam pasauly
Jūsų atstoti, Jūs žinote tai.
Kantrūs be galo Jūsų troškimai
Gydyti mus nuo savęs pačių
Ką gi- bandykit, juk savo likimą
Jūs užsikrovėt ant savo pečių.
Pareigą šitą Jums Viešpats paskyrė
Taigi neteks Jums kentėt virš jėgų
Džiaugsmo ir laimės, šypsenų turto
Aš palinkėsiu, ir sudiev Jums tariu.

Laimutei

Laimute, angėle mūsų
Be tavęs čia būtų nyku
Su šypsena lydi kiekvieną
Su meile globoji visus
Iš kur tas gerumas beribis?
Iš kur palaiminga būtis?
Tu Dievo siūsta šičia būti
Tau Viešpaties skirta lemtis
Nuo mūsų kenti tu patyčias
Ir kartais turbūt net verki,
Bet būki stipri, nes vainikas
Tau rožių gražių bus viltis.
Kad tavo širdies nuolankumas
Graudina beširdžių širdis
Lai Dievo palaima telydi
Visus tavo Laima žingsnius
Ir šypsenų kraitis beribis
Lai nieks neišsemtų turtus.

2020 m. vasario 16 d., sekmadienis

Daivai Jaskelevičienei

Grėsmė, pavojus, jūs ateinat
Tarsi ant angelo sparnų
Jūsų širdis pilna gerumo
Nes meilė jūsų be ribų.

Ar jūsų balsas, tvirtas, minkštas
Niekaip suprasti negaliu
Jaučiu kaip nimbas tarsi saulė
Sutviska, einnt jums keliu

Ar jūsų protas gali leisti,
Kad nukraujuotų kūnas šis
Kitam pasauly jūs gyvenat
Ar šiam pasauly esat vis?

Irmai

Jūsų likimas panašus į mano:
Jo niekas niekas nežinos
Jums atsivert galiu nelygu mamai
Ir sapnas blogas nuo manęs atstos

Siunčiu linkėjimus lyg vašką,
Pasidaryki žvakę pagaliau
Šiame eilėrašty statau aš tašką
Nes su gaidžiais pirmaisiais aš guliau.

2020 m. vasario 13 d., ketvirtadienis

Vertimų stovyklavietei

Vertimai,.. su kuo gi jus palygint?
Rojaus kampelis nuostabus!
Mane mano kelionėj lydit
Čia aš darausi žmogui pastabus.

Žmonių gerumas -
              jis tarsi balzamas
Jis gydo, laisvina mane
Ir lyg ligos
      užkrečiamosios štamas
Išnyksta, lyg būčiau sapne.

Laukiant užsiėmimo

Svaigina muzikos garsai
Tyli palaima glosto širdį
O Dieve, ar mane matai?
Bet mano balso nieks negirdi.

Girdžiu, atsako balsas šis
Kuris užlieja visą kūną
Ko nori klausti?
            Ar dar vis
Tuvis stebiesi, kad stebuklų būna?

Ne, atsakau, žinau Esi
Tu mano Viešpats Visagalis
Ir Tavo angelo sparnai
Uždengia pusę Tavo galios.

2020 m. vasario 8 d., šeštadienis

Madam direktoršai

Nuo Jūsų žvilgsnio
tirpsta kojos
Nuo Jūsų šypsnio
svaigsta protas
Nuo Jūsų meilės
salsta padai
Draugystė Jūsų-
man atgaiva.
Madam, aš myliu
Jūsų žvilgsnį
Močiut, anūkai
greit suauga
Almut, Tu-
žemės pažiba. 

Aušrelei

Mielas vaikeli,
tik nepyk,
kad su tavim
elgiuosi tarsi tėvas.
Pabūk kartu,
pasikalbėk.
Juk mūsų Tėvas-
tiktai Dievas
Tikrai Jis Tėvas
ir Globėjas,
o aš? Prieš Jį
tuščia vieta.
Tik brolis Kristus-
Atpirkėjas
Man sako:
Dievas - Tėvas man.

Svajūnui

Svajosiu vėlei aš į valias
kur mano svajos mane nuves?
2016 09 08 06:43

2020 m. vasario 7 d., penktadienis

Tolemai (Likimo mokytojai)

Tarsi akmuo nukrito žemėn,
Tarsi vanduo aplaistė mane.
Likimo pirštas -  sutikti Jus
Kalbas kalbėti esu drovus
Tokioj tolybėj Jus sutikau
Dabar likimą savo matau.
Esu sutvertas aš iš tiesų
Padėt kitimes, toks jau esu.

Irmantui

Irmuti mielas!
Pamiršk skriaudas!
Šios skriaudos tave dangun nuves.
Ar visos moterys tavęs norės?
Tik ta vienintelė paguos, padės.
Deja, masažas ne tau, ne tau.
Likimo vairą paimki sau.
Irmuti mielas!
Matau kiaurai!
Iš tavo sielos išdygs sparnai!

Aldonai

Įkvėpimas, kada jis ateina?
Ar tada, kai ateinate Jūs?
Man rašyti eilių neišeina
Ir neaišku, kas gyvenime bus
Dievo angelas nušviečia kelią
Tą kurį mums parinko Dalia
Ir ne mūsų gyvenimas valioj,
Tiktai mūsų kūrėjo galia.

Vaidutei

Švelnumui jūsų nėra ribų,
Jūs- tarsi angelas, tik be sparnų
Kančioj ištvertas jūsų vaidmuo
Senų laikų jau nusiris akmuo.

2020 m. vasario 2 d., sekmadienis

Viking video

Šiandien išvažiavo Viking video kanalo įkūrėjas Vladimiras Linartas. Čia pasidalinsiu video, kurį jis transliavo tiesiogiai per Youtube kanalą.